Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a webáruházban megadott, a rendszer üzemeltetői (adminisztrátorok) számára hozzáférhetővé vált személyes és más adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza. Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag a webáruház használatához szükséges, az adminisztrátorok számára hozzáférhető adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki közvetlenül a rendszerben, önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét. A FaduwArt Bt. (Szolgáltató) a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a felhasználók (Vásárlók) személyes adatait.


Adatok

A webáruház bizonyos szolgáltatásai csak előzetes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Vevő) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Vevőre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Vevővel helyreállítható.


A gyűjtött adatok

A felhasználó által önként megadott adatok: Amikor a felhasználó feliratkozik és használja a Szolgáltatást, konzultál az ügyfélszolgálatunkkal, értékesítési munkatársunkkal, e-mailt vagy üzenetet küld számunkra, blogbejegyzést ír, integrálja a Szolgáltatást másik honlapba vagy szolgáltatásba, vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk, önkéntesen nyújt információkat, amit tárolunk. Ez az információ lehet a felhasználó neve vagy az ő ügyfelének a neve, címe, e-mail címe, IP címe, telefonszáma, valamint részletek a vásárlás helyéről, előzményeiről vagy más demográfiai adat. Ezeknek az információknak a megadásával a felhasználó beleegyezik, hogy ezeket a Szolgáltató gyűjtse, felhasználja és tárolja olyan módon, ahogyan az az Üzletszabályzatban és ebben az adatvédelmi leírásban szerepel.
Automatikusan gyűjtött adatok: Amikor a felhasználó használja a Szolgáltatást, vagy a honlapot böngészi, információkat gyűjthetünk az ő látogatásairól, a Szolgáltatás használatáról, valamint a webböngészéséről. Ezek az adatok kiterjedhetnek az IP-címére, operációs rendszerére, böngésző azonosítójára, böngészési tevékenységére, valamint arra, hogyan használja ezt vagy más honlapot. Ezeket az adatokat kigyűjthetjük a naplózási fájlokból vagy sütik, illetve nyomkövetési rendszerek segítségével.
Adatok a Szolgáltatások használata alatt: A Szolgáltató adatokat nyerhet arról, hogy a felhasználó hogyan és mikor használja a Szolgáltatást, eltárolja a naplófájlokban, vagy más típusú fájlokban, amelyek a felhasználó fiókjához tartoznak, és összekapcsolhatja ezeket más adatokkal, amelyet a felhasználóról gyűjtött. Ezek az információk lehetnek: a felhasználó IP-címe, a böngésző használatának dátuma és ideje, az alkalmazásban történt műveletek. Ezek az információk segítenek a Szolgáltatásunk fejlesztésében a Felhasználó számára és más felhasználók számára is.

Adatok, amelyek a kiadvány védelméhez tartoznak: Amikor a felhasználó egy DRMZ védett kiadványt vásárol, regisztráljuk a regisztrációs kódot az operációs rendszerének az azonosítójával és a regisztrálás idejével együtt. Ezáltal segíteni tudunk a felhasználónak, ha gondja lenne a regisztrációval.

Adatok a számla kiállításához: A felhasználói (vásárlói) a regisztráció során megadott adatok közül a kötelező mezők: név, cím és e-mail cím.

Adatok bérszámfejtéshez: A magánszemélynek (pl. szerzőnek) történő kifizetéshez szükséges adatok az adó- és járulékelszámolás érdekében.

Sütik: Lásd a Sütikről szóló szabályzatot.


Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja:

  • a Szolgáltató a Vásárló részére számlát állíthasson ki,
  • a személyre szabott szolgáltatás csak megfelelő jogosultság esetén legyen elérhető,
  • a kiadvány védelmét biztosíthassuk,
  • a kiadvánnyal kapcsolatos problémáknál a Vásárló segítséget kaphasson,
  • a hírlevelet az arra feliratkozott Vásárló megkaphassa,
  • a Szolgáltató a piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelhesse és elemezze (anonim módon),
  • a magánszemély jövedelemelszámolása.


Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó (Vevő) regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy a webáruház a kötelezően előírt adatait (név, cím, e-mail) kezelje.


Adatbiztonság

A webáruház üzemeltetője (a Szolgáltató) törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendszer számítástechnikai eszközeinek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az adatbázisban tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja és kezeli, attól eltérő módon nem használja fel. Csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak, a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Hozzáférés és adatmódosítás

A Vásárló az adatait módosítani tudja, a hírlevélről bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli az adatait a hírlevélre feliratkozottak közül.

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a Szolgáltató és munkatársai, a partnerintézmények (Reciprok Kft.: könyvelőiroda, Creditech Magyarország Kft.: online számlázóprogram) és munkatársaik jogosultak a meghatározott célból és mértékig. A Szolgáltató a Vevő személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni. A Vevő hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és a Szolgáltató a Vevővel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult a Vevő adatainak továbbítására.

A Vevő jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását a kötelező adattárolási eseteket (pl. számlamegőrzési kötelezettség) kivéve. A Vevő kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.


Biztonság

A webáruház üzemeltetője (a Szolgáltató) által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adat harmadik félszámára nem hozzáférhető. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A webáruházat a Tárhely.eu Kft. szerverén tárolja a Szolgáltató. Az adatcsere a Felhasználó és a Szolgálató között titkosított és digitális aláírással ellátott SSL csatornán (https) keresztül történik.


Harmadik fél honlapjai

A Felhasználó hirdetéseket vagy egyéb tartalmakat találhat a honlapon, amely más oldalakra navigálja át: partnereinkhez, támogatóinkhoz, hirdetőinkhez vagy egyéb harmadik fél honlapjára. A Szolgáltató nem kíséri figyelemmel ezeknek a honlapoknak a tartalmát, így nem vállal felelősséget azok gyakorlatáért és tartalmáért, amelyek időről időre változhatnak is. Ezeknek az oldalaknak megvannak a saját adatvédelmi szabályzatuk, így ha a Felhasználó azokra navigál, azokon azok a szabályzatok lesznek érvényesek.


Hirdetések

A honlapunkon megjelenő hirdetések lehet, hogy azért bukkannak fel a Felhasználónál, mert a hirdető partnerek korábban elhelyeztek sütiket a Felhasználó számítógépén. Ezek a sütik engedélyezik a hirdetési szervernek, hogy felismerjék a Felhasználó számítógépét, és olyan online hirdetést küldjön, ami összeegyeztethető a személyes azonosításra nem alkalmas adatokkal az adott számítógépet használókról. Ezek az adatok engedélyezik a hirdetési hálózatoknak, hogy célzott hirdetéseket szolgáltassanak, amelyekről úgy vélik, érdekelhetik a Felhasználót. Az e-publishinghouse.com adatvédelmi szabályzata ezekre a sütikre nem terjed ki (hiszen ezeket más honlapok "telepítették" a Felhasználó számítógépére).


Google Adsense

A hirdetések között lehetnek olyanok, amelyeket a Google szolgáltat. A Google DART sütijei engedélyezik, hogy a Felhasználó részére olyan hirdetéseket szolgáltasson, amelyik a Felhasználó látogatásai az e-publishinghouse.com-on és más honlapokon alapszik. A DART személyes azonosításra alkalmatlan adatokat használ, és NEM gyűjt személyes információkat a Felhasználóról, mint például az e-mail címe, neve, levelezési címe stb. Leiratkozhat a DART sütik használatáról a Google honlapján: http://www.google.com/privacy_ads.html


Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a Vevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Vevő a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Ha a Szolgáltató, valamint az adattovábbítás keretében a partnercég, a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a Vevő jogait az adatkezelés során megsérti, a Vevő bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között a Szolgáltató határozza meg, és az általa adott utasítások jogszerűségéért is maga a Szolgáltató felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Vevő tájékoztatása érdekében adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzés személyes adatok esetében 5 év.